Saturday, February 4, 2012

Canakya Niti 6.13

वरं न राज्यं न कुराजराज्यं वरं न मित्रं न कुमित्रमित्रम् ।
वरं न शिश्यो न कुशिश्यशिश्यो वरं न दारा न कुदारदार: ॥


varam na raajyam na kuraajaraajyam varam na mitram na kumitramitram |
varam na shishyo na kushishyashishyo varam na daaraa na kudaaradaarah ||

Besser gar kein Reich als ein schlecht regiertes.
Besser gar kein Freund als kein guter Freund.
Besser gar kein Schüler als ein fauler Hund.
Besser gar kein Eheweib als ein Hausdrachen.

No comments:

Post a Comment