Sunday, May 4, 2014

Samayocita

अन्नाद्दशगुणं पिष्टं पिष्टाद्दशगुणं पयः ।
पयसोऽष्टगुणं मांसं मांसाद्दशगुणं घृतम् ॥


annaaddashagunam pishtam pishtaaddashagunam payah |
payaso'shtagunam maansam maansaaddashagunam ghrtam || 101 ||

Vom Reis ein Zehnfaches macht Mehl, vom Mehl ein Zehnfaches Milch.
Von Milch ein Achtfaches macht Fleisch, vom Fleisch ein Zehnfaches Butterschmalz.

No comments:

Post a Comment